17015828_1326435617376988_5967518346137252209_o

Brand Spankin New Santa Cruz Bronsons (aluminum frames).  R1 kits.  $2999